Doprava zadarmo nad 60 Eur pre Slovensko, nad 80 Eur pre Českú republiku. ********** -10% COSRX a Dr. Ceuracle od piatku 23.7. do nedele 25.7. Kód: COSRX10

Instagramová súťaž 05/2021

Pravidlá Instagramovej súťaže

„Májová súťaž s @m.i.cha.ela“

 

Úvod

Spoločnosť GENEZIC trade, spol. s r.o. vyhlasuje súťaž s názvom Májová súťaž s @m.i.cha.ela podľa pravidiel uvedených v tomto štatúte.

Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Instagram a nemá s ňou žiaden vzťah. Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.

 

I. Usporiadateľ Súťaže

Usporiadateľom Vyhraj darčekový balíček kórejskej kozmetiky podľa svojho výberu  (ďalej len „Súťaž“) je GENEZIC trade, spol. s r.o., Hričovská 191/8, 010 01 Žilina, IČO: 36391450, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.: 12161/L (ďalej len “Organizátor“).
Cieľom súťaže je propagácia a podpora predaja služieb Organizátora.

II. Trvanie Súťaže

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 01.05.2021 do 05.05.2021. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

III. Účastníci Súťaže

Účastníkom Súťaže (ďalej len „Súťažiaci“) a výhercom v Súťaži sa môže stať ktokoľvek, kto splní nasledujúce podmienky:
• follow na profil @SkinLovers.sk a @m.i.cha.ela

 • označiť do komentára osobu, ktorá by sa chcela súťaže tiež zúčastniť

Organizátor vyžrebuje jedného (1) výhercu Súťaže, ktorý získajú výhru:

 • HaruHaru WONDER Black Rice Hyaluronic Anti-wrinkle Serum 50ml- sérum proti vráskam
 • kozmetická čelenka SKINIES v čiernej farbe

 

 

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Organizátora a partnera, ako aj osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho zákonníka – časť vety pred bodkočiarkou). Ak sa preukáže, že výherca Súťaže je touto osobou, nemá právny nárok na výhru, výhra sa mu neodovzdá a zostáva v dispozícii a vo vlastníctve Organizátora Súťaže.

Zapojením sa do Súťaže, Súťažiaci súhlasí s pravidlami Súťaže a s týmto štatútom. Organizátor nespracúva osobné údaje Súťažiacich, v prípade nutnosti pracovať s osobnými údajmi Súťažiacich sa bude riadiť ustanoveniami § 10 ods. 3 písm. b) a § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, že sa Súťažiaci stane výhercom, udeľuje Organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho mena a priezviska a zaznamenanie adresy na zaslanie výhry.

Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži:
a) vyhlasuje, že:
i. je plnoletý alebo
ii. nie je plnoletý, ale všetky relevantné súhlasy a vyhlásenia uvedené v pravidlách Súťaže a spojené s účasťou v Súťaži robí za Súťažiaceho jeho zákonný zástupca;
b) vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti uvádzané Súťažiacim v súvislosti so Súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.

IV . Podmienky Súťaže

Úlohou Súťažiaceho je splniť nasledujúce podmienky:
• follow na profil @SkinLovers.sk a @m.i.cha.ela

 • označiť do komentára osobu, ktorá by sa chcela súťaže tiež zúčastniť,


Do žrebovacej databázy bude zaradený každý Súťažiaci toľkokrát, koľko kometárov uvedie.
Výherca bude kontaktovaný zo strany Organizátora prostredníctvom súkromnej správy na Instagrame. Po identifikácii výhercu a odovzdaní výhry bude výherca Organizátorom požiadaný, aby udelil súhlas na zverejnenie svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a obec trvalého pobytu na Instagramovej stránke Organizátora, pričom výherca nie je povinný súhlas udeliť.

V. Výhra

 • HaruHaru WONDER Black Rice Hyaluronic Anti-wrinkle Serum 50ml- sérum proti vráskam
 • kozmetická čelenka SKINIES v čiernej farbe

 

VI. Žrebovanie a odovzdávanie výhier

Žrebovanie Súťaže bude prebiehať pod dohľadom dvoch (2) zamestnancov marketingového oddelenia Organizátora, a to do dvoch (2) dní od ukončenia Súťaže.

Výhercu bude s oznámením o výhre prostredníctvom súkromnej správy na Instagrame kontaktovať zamestnanec Organizátora v lehote do 5 pracovných dní od termínu žrebovania.

Organizátor ma stories instagramu zverejní žrebovanie a instagramové meno výhercu.

Organizátor je oprávnený vyradiť Súťažiaceho v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo ak správanie Súťažiaceho bude v rozpore s dobrými mravmi.

Organizátor vyzve výhercu na potvrdenie osobných údajov výhercu v rozsahu: meno, priezvisko, email, kontaktné telefónne číslo, kontaktná poštová adresa a na poskytnutie súčinnosti potrebnej pre realizáciu výhry. Poskytnutie osobných údajov výhercom je dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie sa považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu nevyhnutnej na realizáciu výhry, čo spôsobuje zánik práva na výhru.

Ak sa Organizátor nemôže skontaktovať s výhercom alebo sa výherca neozve Organizátorovi do 48 hodín od termínu, kedy bol prvýkrát kontaktovaný, právo výhercu na výhru zaniká a výhru získava vyžrebovaný náhradník.

Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí, že telefonický hovor vykonaný s cieľom kontaktovať výhercu v súlade s týmito pravidlami môže byť nahrávaný na účely preukázania udelenia súhlasu so spracovaním a použitím osobných údajov. Režim pri spracovaní osobných údajov Súťažiacich a výhercu podlieha režimu zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Výhra podľa článku V. bude výhercovi zaslaná poštou alebo inou formou po dohode s Organizátorom. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť formu odovzdania výhry.

Ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.

VII. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo (najmä na základe ustanovení Zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov) na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa najmä na:

 1. a) potvrdenie, či sú, alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2. b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 4. d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:

 1. a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

VIII. Záverečné ustanovenia

Cena v Súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Cenu nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor.

Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a Organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom.

Pravidlá tejto Súťaže budú k dispozícii na požiadanie u Organizátora Súťaže a na stránke www.SkinLovers.sk. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel Súťaže oznámi Organizátor prostredníctvom profilu na Instagrame Organizátora.

V Žiline, dňa 01.05.2021

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií tu.